Iris Stantić Miljački

iris-stantic-miljacki

Iris Stantić Miljački

Zanimanje: master učitelj

Institucija: OŠ „Vladimir Nazor”, Đurđin

Država: Srbija

Biografija predavača

Iris veruje da je posao učiteljice najlepši posao, jer ima priliku da posmatra kako se svako dete individualno razvija i da ga pritom usmerava, podstiče i ohrabruje. Za nju je najlakši i najcelishodniji način učenja integrativno učenje, pri čemu se polazi od poznatog. Smatra da su deca prirodni istraživači, zbog toga je nastava kojoj teži u svakodnevnom radu integrativna ambijentalna STEAM nastava uz aktivnu upotrebu IKT-a. Iris učestvuje u različitim domaćim i međunarodnim programima i projektima. Član je strukovnih udruženja, te Balkanske nastavničke mreže (moderator digitalnih materijala), Alijanse prosvetitelja Srbije, mreže „European Outdoor Education” itd. Objavila je radove kao autor i koautor iz oblasti STEAM-a u razrednoj nastavi. Voditelj je obuka iz oblasti digitalne pismenosti i digitalnih materijala u nastavi, autor i voditelj seminara o udžbenicima, evaluator i recenzent udžbenika, saradnik ZUOV-a i ZVKOV-a i član organizacionog odbora međunarodne konferencije „Savremeno obrazovanje”. Smatra da decu treba pripremiti za budućnost tako da se prvenstveno vodi računa o njihovoj dečjoj prirodi. Treba ih podstaći i zainteresovati kako bi mogla sama da nastave sa daljim učenjem kroz život.

Naziv prezentacije: Superheroji i moćna nauka – STEAM koncept